Quảng cáo xe Bus Bạc Liêu

Đăng ngày: 22/07/2017

Quảng cáo xe bus tại Bạc Liêu - Mẫu sản phẩm của Nệm Kim Cương

LỘ TRÌNH CÁC TUYẾN XE BUS BẠC LIÊU NHẬN QUẢNG CÁO

TUYẾN 01: THỊ-TRẤN PHÚ-LỘC - BẠC-LIÊU - LÁNG-TRÂM

 • Cự-ly: 67 km
 • Số chuyến: 80 chuyến/ngày
 • Thời-gian tuyến: 130 phút/chuyến
 • Giãn cách: 20 phút
 • Thời-gian hoạt-động: 04h15 - 17h20


LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Thị-trấn Phú-lộc - Quốc-lộ 1A - xã Châu-hưng A - Thị-trấn Châu-hưng - (Thành-phồ Bạc-liêu) - Trần-phú - Hai bà Trưng - Võ-thị-Sáu - 23 tháng Tám - Quốc-lộ 1A - xã Long-thạnh - Thị-trấn Hòa-bình - xã Vĩnh-mỹ B - xã Phong-thạnh-Đông A - Thị-trấn Giá-rai - xã Hộ-phòng - xã Tân-phong - xã Tân-thạnh - Láng-trâm.

Lượt về: Láng-trâm - Quốc-lộ 1A - xã Tân-thạnh - xã Tân-phong - xã Hộ-phòng - Thị-trấn Giá-rai - xã Phong-thạnh-Đông A - xã Vĩnh-mỹ B - Thị-trấn Hòa-bình - xã Long-thạnh - (Thành-phố Bạc-liêu) - 23 tháng Tám - Võ-thị-Sáu - Hai bà Trưng - Trần-phú - Quốc-lộ 1A - Thị-trấn Châu-hưng - xã Châu-hưng A - Thị-trấn Phú-lộc.

TUYẾN 02: BẠC-LIÊU - NHÀ-MÁT - VĨNH-CHÂU

 • Cự-ly: 52 km
 • Thời-gian tuyến: 110 phút/chuyến 
 • Giãn cách: 30 phút
LỘ-TRÌNH:
 
Lượt đi: Thành-phố Bạc-liêu - nội-bộ Thành-phố Bạc-liêu - Cao-văn-Lầu - Tỉnh-lộ 31 - Thị-xã Vĩnh-châu.
 
Lượt về: Thị-xã Vĩnh-châu - Tỉnh-lộ 31 - Cao-văn-Lầu - nội-bộ Thành-phố Bạc-liêu - Thành-phố Bạc-liêu 
 
TUYẾN 03: HƯNG-THÀNH - BẠC-LIÊU - THỊ-XÃ VĨNH-CHÂU

 • Cự-ly: 43 km
 • Thời-gian tuyến: 90 phút/chuyến
 • Giãn cách: 25 phút

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Xã Hưng-thành - Tỉnh-lộ 12 - xã Hưng-hội - nội-bộ Thành-phố Bạc-liêu - Tỉnh-lộ 38 - Vĩnh-trạch - Thị-xã Vĩnh-châu.

Lượt về: Thị-xã Vĩnh-châu - Tỉnh-lộ 38 - Vĩnh-trạch - nội-bộ Thành-phố Bạc-liêu - Tỉnh-lộ 12 - xã Hưng-hội - xã Hưng-thành.
 
 
TUYẾN 04: NGÃ TƯ CHỦ-CHÍ - GIÁ-RAI - GÀNH-HÀO

 • Cự-ly: 48 km
 • Thời-gian tuyến: 90 phút/chuyến
 • Giãn cách: 30 phút

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Ngã tư Chủ-chí - Đường xã Phong-thạnh-Tây - xã Hộ-phòng - Quốc-lộ 1A - Thị-trấn Giá-rai - Đường huyện Đông-hải - Cây-gian - Mỹ-điền - Vĩnh-điền - Điền-hải - Long-điền-Tây - Thị-trấn Gành-hào.

Lượt về: Thị-trấn Gành-hào - Đường huyện Đông-hải - Long-điền-Tây - Điền-hải - Vĩnh-điền - Mỹ-điền - Cây-gian - Thị-trấn Giá-rai - Quốc-lộ 1A - xã Hộ-phòng - Đường xã Phong-thạnh-Tây - Ngã tư Chủ-chí.
 
TUYẾN 05: THỊ-TRẤN PHƯỚC-LONG - THÀNH-PHỐ BẠC-LIÊU

 • Cự-ly: 41 km
 • Số chuyến: 34 chuyến/ngày
 • Thời-gian tuyến: 100 phút/chuyến
 • Giãn cách: 44 phút

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Thị-trấn Phước-long - Hương-lộ 2 - xã Vĩnh-thanh - xã Vĩnh-bình - xã Vĩnh-mỹ B - Quốc-lộ 1A - Thị-trấn Hòa-bình - xã Long-thạnh - Thành-phố Bạc-liêu

Lượt về: Thành-phố Bạc-liêu - Quốc-lộ 1A - xã Long-thạnh - Thị-trấn Hòa-bình - Hương-lộ 2 - xã Vĩnh-mỹ B - xã Vĩnh-bình - xã Vĩnh-thanh - Thị-trấn Phước-long.
 
TUYẾN 06: THÀNH-PHỐ BẠC-LIÊU - THỊ-TRẤN NGẠN-DỪA 

 • Cự-ly: 52 km
 • Thời-gian tuyến: 105 phút/chuyến
 • Giãn cách: 38 phút

LỘ-TRÌNH:

Lượt đi: Thành-phố Bạc-liêu - nội-bộ Thành-phố Bạc-liêu - Quốc-lộ 1A - xã Long-thạnh - Tỉnh-lộ 978 - xã Minh-diệu - xã Vĩnh-hưng - xã Vĩnh-hưng A - Mỹ-hoa - Vĩnh-phước - xã Vĩnh-phú-Đông - xã Ninh-quới A - xã Ninh-hòa - Thị-trấn Ngạn-dừa.

Lượt về: Thị-trấn Ngạn-dừa - Tỉnh-lộ 978 - xã Ninh-hòa - xã Ninh-quới A - xã Vĩnh-phú-Đông - Vĩnh-phước - Mỹ-hoa - xã Vĩnh-hưng A - xã Vĩnh-hưng - xã Minh-diệu - xã Long-thạnh - Quốc-lộ 1A - nội-bộ Thành-phố Bạc-liêu - Thành-phố Bạc-liêu.