Quảng cáo xe Bus Kiên Giang

Đăng ngày: 22/07/2017

 

I. TUYẾN NỘI-TỈNH KIÊN GIANG :
- Tuyến 05: Bến xe Hòn-đất - Bến xe Kiên-lương
 • Cự-ly: 35 km
 • Lộ-trình: Bến xe Hòn-đất - Quốc-lộ 80 - Bến xe Kiên-lương
- Tuyến 06: Bến xe Kiên-lương - Hòn Chông
 • Cự-ly: 24 km
 • Lộ-trình: Bến xe Kiên-lương - Quốc-lộ 80 - Tỉnh-lộ 11 - Hòn Chông
- Tuyến 07: Bến xe Kiên-lương - Thành-phố Hà-tiên
 • Cự-ly: 26 km
 • Lộ-trình: Bến xe Kiên-lương - Quốc-lộ 80 - Bến xe Bình-san
- Tuyến 08: Bến xe Hòn Đất - Thổ-sơn
 • Cự-ly: 11,5 km
 • Lộ-trình: Bến xe Hòn Đất - Quốc-lộ 80 - Tỉnh-lộ Tri-tôn Hòn Me - Thổ-sơn
- Tuyến 09: Bến Nhứt - Bến xe Gò-quao
 • Cự-ly: 19 km
 • Lộ-trình: Bến Nhứt - Quốc-lộ 61 - Tỉnh-lộ Lộ-quẹo Gò-quao - Bến xe Gò-quao.
- Tuyến 10: Thứ-bảy - Bắc Xẻo-rô
 • Cự-ly: 17 km
 • Lộ-trình: Thứ-bảy - Quốc-lộ 63 - Bến bắc Xẻo-rô
- Tuyến 11: Thứ-bảy - An-minh - Đông-hưng B
 • Cự-ly: 21,5 km
 • Lộ-trình: Thứ-bảy - Quốc-lộ 63 - Tỉnh-lộ Thứ-bảy Cán-gáo - Bến xe An-minh - Tỉnh-lộ Thứ-bảy Cán-gáo - Đông-hưng B
- Tuyến 12: Thứ-bảy - Vĩnh-thuận
 • Cự-ly: 39 km
 • Lộ-trình: Thứ-bảy - Quốc-lộ 63 - Bến xe Vĩnh-thuận.
- Tuyến 17: Rạch-giá - Tà-niên
 • Cự-ly: 27,8 km
 • Lộ-trình: Bến xe Rạch-giá - Khu lấn biển - Rạch-sỏi - Tà-niên. 
- Tuyến 18: Hà-tiên - Xà-xía - Hà-tiên
 • Cự-ly: 12,5 km
 • Lộ-trình: Bến xe Bình-san - Quốc-lộ 80 - KDL Mũi-nai - Khu lấn biển - Quốc-lộ 80 - Bến xe Bình-san
- Tuyến 19: Giồng-riềng - Tân-hiệp
 • Cự-ly: 33 km
 • Lộ-trình: Bến xe Giồng-riềng - Tỉnh-lộ 963 - Bến xe Tân-hiệp
- Tuyến 20: Bến xe An-biên - Xèo-nhàu - Bến xe An-minh
 • Cự-ly: 57,6 km
 • Lộ-trình: Bến xe An-biên - Tỉnh-lộ An-biên An-minh - Bến xe An-minh
- Tuyến 21: Bến xe An-minh - Bến xe Vĩnh-thuận
 • Cự-ly: 55 km
 • Lộ-trình: Bến xe An-minh - U-minh Thượng - Bến xe Vĩnh-thuận
II. TUYẾN LIÊN-TỈNH:
- Tuyến 13: Bến xe Gò-quao - Thành-phố Vị-thanh:
 • Cự-ly: 18 km
 • Lộ-trình: Bến xe Gò-quao - Tỉnh-lộ Lộ-quẹo Gò-quao - Quốc-lộ 61 - Bến xe Vị-thanh.
- Tuyến 22: Bến xe Hòn-đất - Thị-trấn Tri-tôn
 • Cự-ly: 44 km
 • Lộ-trình: Bến xe Hòn-đất - Quốc-lộ 80 - Quốc-lộ N2 - Thị-trấn Thi-tôn
- Tuyến 23: Hà-tiên - Thị-trấn Ba-chúc
 • Cự-ly: 55 km
 • Lộ-trình: Bến xe Bình-san - Quốc-lộ 80 - Quốc-lộ N1 - Thị-trấn Ba-chúc
- Tuyến 24: Giồng-riềng - Vị-thanh
 • Cự-ly: 27 km
 • Lộ-trình: Bến xe Giồng-riềng - Tỉnh-lộ 963 - Bến xe Vị-thanh.
- Tuyến 25: Giồng-riềng - Cờ-đỏ
 • Cự-ly: 25 km
 • Lộ-trình: Bến xe Giồng-riềng - Tỉnh-lộ 921 - Cờ-đỏ
- Tuyến 26: Vĩnh-thuận - Ranh-hạt
 • Cự-ly: 26 km
 • Lộ-trình: Bến xe Vĩnh-thuận - Quốc-lộ 63 - Ranh-hạt
III. TUYẾN BUÝT ĐẶC-KHU PHÚ-QUỐC
- Tuyến 14: Dương-đông - Cửa Lắp - An-thới
 • Cự-ly: 21 km
 • Lộ-trình: Thị-trấn Dương-đông - Đường ven biển - Thị-trấn An-thới
- Tuyến 15: Dương-đông - Cửa Cạn - Gành-dầu
 • Cự-ly: 22,7 km
 • Lộ-trình: Thị-trấn Dương-đông - Ấp 2 Cửa Cạn - Gành-dầu
- Tuyến 16: Dương-đông - Hàm-ninh - Bãi Vòng
 • Cự-ly: 13 km
 • Lộ-trình: Thị-trấn Dương-đông - Hàm-ninh - Cảng Bãi Vòng.
- Tuyến 27: Gành-dầu - Rạch Vẹm - Rạch Tràm
 • Cự-ly: 18,7 km
 • Lộ-trình: Đường Cửa-cạn - Gành-dầu - Rạch Vẹm - Rạch Tràm
- Tuyến 28: Thị-trấn An-thới - Hàm-ninh
 • Cự-ly: 24 km
 • Lộ-trình: Thị-trấn An-thới - Hàm-ninh
- Tuyến 29: Dương-đông - Bãi Thơm
 • Cự-ly: 30 km
 • Lộ-trình: Thị-trấn Dương-đông - Đường Dương-đông - Bắc-đảo